ऑक्टोंबर 2022 मध्ये विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे , पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत... GR PDF

 ऑक्टोंबर, २०२२ मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत... GR PDF


ativrusthi nuksan bharpayi gr


GR PDF खाली देण्यात आलेली आहे कृपया खाली बघा 

अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीिाद या सारख्या नैसर्गगक आपत्ती मुळे शेतीवपकाांचे न कसान झाल्ह्यास प ढील

हांगामामध्ये उपयोगी पडािे याकवरता शेतकऱयाांना वनविटीठा  दान (Input subsidy) थिरूपात एका हांगामात

एक वेळेस याप्रमाने र्राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून विवहत दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य

आपत्तीप्रवतसाद वनधीच्या इतर मान्य बाबींकवरता देखील विवहत दरानेमदत देण्यात येते. राज्यात ि लै,२०२२

मध्ये झालेल्ह्या अतिवृष्टी मुळे विविध विल्ह्यात शेतीवपकाांचे न कसान झालेल्ह्या बावधत शेतकऱयाांना

वनविटीठा दान थिरूपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर न कसानीकवरता मदत देण्याबाबत वद.10.08.2022 

रोिीच्या मांवत्रमांड बैठकीमध्ये घेतलेल्ह्या वनर्णयास ativrusthi nuksan bharpayi gr सरुन, शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग

क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.253/म-3, वद.22.08.2022ativrusthi nuksan bharpayi gr ते ऑक्टोबर, २०२2 या कालािधीतील

िवति्टीटी, पूर यासारख्या नैसर्गगक आपत्तीम े राज्यात विविध विल्ह्हयात होर्ाऱया शेतीवपकाांच्या

न कसानीकवरता बावधत शेतकऱयाांना खालीलप्रमार्े िाढीि दराने वनविटीठा िन दान थिरुपात मदत प्रदान

करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.anudan yojana maharashtra list

ि.क्र. बाब प्रचवलत दर मदतीचे िाढीि दर

१. विरायत वपकाांच्या

न कसानीसाठी

 रू.6800/- प्रवत हेक्टर,

२ हेक्टरच्या मयादेत

 रू.13600/- प्रवत हेक्टर,

३ हेक्टरच्या मयादेतativrusthi nuksan bharpayi gr

२. बागायत वपकाांच्या

न कसानीसाठी

 रू.13,500/- प्रवत हेक्टर,

२ हेक्टरच्या मयादेत

 रू.27,000/- प्रवत हेक्टर,

3 हेक्टरच्या मयादेत

३. बह िार्गिक वपकाांच्या

न कसानीसाठी मदत

 रू 18000/- प्रवत हेक्टर,

2 हेक्टरच्या मयादेत

 रू 36,000/- प्रवत हेक्टर,

3 हेक्टरच्या मयादेत

तसेच इतर न कसानीकरीता शासन वनर्णय, महसूल विभाग वद.11.08.2021

ज्या बाबींकवरतावाढीव दराने मदत हि ज्ञेय करण्यात आली होती त्याच दराने या कालािधीसाठी 

शासन वनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3

प्टीठ 4 पैकी 2

मदत िन ज्ञेय करण्यात आली आहे. उिणवरत बाबींसाठी शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग

वद.13.5.2015 िन्िये विवहत करण्यात आलेल्ह्या राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या दराने मदत

िन ज्ञेय आहे. 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad